فـانــــــوس دریـــــایی جنـــــوب
داستـان، شعـر، ترانـه، مقالـه 
نویسنده: حبیب - ٩ تیر ۱۳۸٦

دونظریه به وسیله پروفسور«مک گریگور» به نام تئوریy، xدرمورد انسان ها ارایه شده است.درمفروضاتx،نظروی درباره انسان چنین بیان شده است:«بشرمعمولی ذاتا"ازکاربیزاروتاحدامکان ازکارکردن گریزان است. به همین دلیل افرادرابایدازطریق نظارت مستقیم ویاجبروتهدید به کیفرومجازات،مجبورکردتاتلاش خودرادرمسیردستیابی به هدف های سازمان به کاربرند.» امامفروضاتy،نظری به این صورت ارایه داده است:«نظارت وتهدیدیگانه وسایل هدایت فردبه سوی هدف های سازمان نیست.انسان ذاتا"می تواندرفتارخودرابدون دخالت مستقیم دیگران درمسیردستیابی به مقاصدی که طالب آن است هدایت وکنترل کند.تلاش فردبرای رسیدن به هدف های دستگاه تابع پاداشی است (نه فقط مادی) که در مقابل خدمات انتظار دارد.انسان معمولی تحت شرایط مناسب نه تنها ازقبول مسوولیت نمی گریزد بلکه درجستجوی آن است.» شما چه دیدگاهی نسبت به افراددارید؟ بعضی ازمدیران تمایل بیشتری نسبت به مفروضات xدارند.هرچند آگاه هستند که اعمال مدیریت براساس مفروضات xبه طورموقت موجب افزایش خدمات یا تولید می شود.اما آگاهی ندارندکه اگرفشاروتهدید ازبین برود،دوباره رکودوبی نظمی به وجود می آیدونه پویایی وکارآیی.مشاهده شده است کسانی که با این دیدگاه کارخودرا شروع کرده اند پس از چندی تغییرروش داده وبرای جبران مشکلات حاصله به جلب رضایت افرادپرداخته وبه طورغیرمحسوس ازروش خودابرازندامت وپشیمانی کرده اند. اگرپویایی سازمان موردنظراست چرانبایدمفروضاتy را به عنوان دیدگاه مناسب ومطلوب مورد استفاده قرارداد؟

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ
لینک دوستان
صفحات اختصاصی
امکانات وب


www.shereno.com
div style="position:fixed; left:0px; top:0px;">