املاء

چه سالهایی زعمرچون باد رفته

نمی دانم که خوب یابد،همه از یاد رفته

دمی فرصت شد و یک بار دیگر

دراین املاء که پر ایراد رفته

مرورکردم غلط های خودم را

که شاید بی غلط خطی،ره آباد رفته

ولی دیدم که صفرحق است بر این عمر

و املایی که سالها این چنین، بی استادرفته

 PayPerClick_Result.gif 

/ 0 نظر / 22 بازدید