زير بارون

            بارون توي اون ،  كوچه مي باريد

            چشمون تارم    وقتی تو رو دید

            از گیسوان خیس تو اونجا

             مثه مرواريد روي شونه هات

            بارون مي باريد

            كاشكي اين چشمام، تو رو نمي ديد

            تو اون كوچه كه، بارون مي باريد

            وقتي كه رفتي، من موندم تنها

            در زير بارون، بي تو همونجا

            دوست دارم به اون کوچه برگردم

            در زیر بارون اونجا بشینم

            اگه خدا خواست یه بار دیگه

            توی اون کوچه  باز تو رو ببینم

                                       حبيب ا... نبي اللهي

/ 0 نظر / 4 بازدید