دریا

                                                                                                           

رهاکردم من آن چشمان دلبر
مرا افسون نمود چشمان دیگر
از آن غم تا رها گشتم خدایا
غمی دیگر ز اشک کرد چشم من تر
مگرساقی ندید این دل چه خون است
که دل بردست گرفت مانند ساغر
نگاهش مثل نامش همچو دریا
گرفتارم نمود موجش چو یک پر
اگردیدی دراین دریا شدم غرق
کویری تشنه بودم من در این بر

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید