اوج ایمان

        

         جانم به فدای تو حسین جان             

         پایدار ز تو گشت دین و ایمان        

         سالار شهیدی تو به عالم                   

          ای سرور و سالار شهیدان                               

          خورشید فروزان  وجودت                     

         گردید به ره دین نورش افشان

         با عشق تو گفتی در کلامت                

         مرگ  در ره عزت بود آسان                

         این ره که چنین شناختی         

         تسلیم تو نشان اوج ایمان 

        

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساروی ریکا...///

آنچه که مرا به تو پیوند میدهد نام پاک اهورا مزدای ایرانست و آن سه الماس بی نهایت گرانبهای گفتار نیک . پندار نیک . کردار نیک اهورایی باشی فانوس روشن سرزمین جنوب آریایی...///