وقتی تو نباشی

اوقاتم کوک شده

به روز و شب

کاربرد ندارند

ثانیه ها

دقیقه ها

و

ساعت ها

وقتی تو نباشی

/ 1 نظر / 39 بازدید
هادی

خوشا دردی که درمانش توباشی خوشا راهی که پایانش تو باشی خوشا چشمی که رخسار تو بیند خوشا ملکی که سلطانش تو باشی [گل]