باران

نم نم و ریز یا تندودرشت فرقی نمی کند باران ، باران است.بارش باران درفصل زمستان لذت بخش است. چه ازپشت پنجره اتاق به آن نگاه کنیم چه از توی اتوبوس ویاهروسیله دیگری که درآن نشسته ایم بخصوص وقتیشیشه ها را مه گرفته باشد وازجایی که با دست پاک کرده ایم به بیرون نگاه کنیم. زیرباران نیستیم و خیس هم نمی شویم اما لذت می بریم وآن را دوست داریم.برگ های خیس وشفاف گیاهان چهارفصل در این زمان که درختان وگیاهان دیگر درخواب ناز فرو رفته اندوفقط شاخه های بی برگ آن ها بجای مانده است زینت بخش زمستانند.

به ریزش قطرات باران روی سطح خیابان،پیاده رو،سقف خانه  وباغچه ها بارها وبارهاخیره شده ایموبه این پدیده طبیعت وسرچشمه آن ها یعنی دریا وابرفکرکرده ایم وعظمت خداوند را ستایش  نموده ایم.

هرفصلی طبیعت وزیبایی خاص خودراداردواین فصل هم همینطور.همه شعر باران گلچین گیلانی را بیادداریم . باز باران ،  باترانه ،باگهرهای فراوان می خورد بربام خانه...چقدرزیبا سرودهاست دیدن باران در روستاها نسبت به شهر زیبایی لذتی دوچندان داردچون در آن جا طبیعت رابیشتراحساس می کنیم. مردم،خانه ها،کوچه ها،جوی ها ،گیاهان وهوای پاک به طبیعت نزدیک تر است.باران هوارا پاک وتن زمین را شستشو می دهد وآلودگی ها را از بین می برد.هرچند طبیعت هرچیزی دو گانه است باران هم از این مسئله  مستثنی نیست . گاهی آنقدر می بارد که سیل حاصل از آن مخرب وخسارت زیاد ی ببار می آورد اما همیشه اینطور نیست باید مثبت فکرکنیم ونیمه پرلیوان رادرنظربگیریم تا از پدیده ها ی طبیعت لذت ببریم. نسیم صبحگاهی که به صورتمان می خورد احساس خوبی به ما دست می دهد. اما بادوطوفان گاهی زیان آور وطاقت فرسا می شود.

قدم زدن در باران های ریز شمال بدون چتر درفعالیت های  زندگی هیچ تاثیری نمی گذارد .همینطور رگبارهای آبشارگونه درپستی وبلندی ها ی جنوب. باد و باران گونه ای دیگرازاختلاط پدیده های طبیعت است.نمی دانم تگرگ وبرف را باید دوست داشت یانه؟ این هاهم پدیده های جالب دیگر طبیعت اند که در شرایط و ومناطق خاصی درزمستان می بارند اما می دانم باران، چیزدیگری است.

                              

                                                                 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید