ناجی

   چشم ما ناجي ، در انتـظـارت

   تاتو بيـــايـــي ، مانــــــــده بر در

   مارا پنـاهـي ، جزتوكسي نيست

   ناجــي مــايــــي ، بر ما سرور

   از دوري تو، گمگشته شديم

   كنج این غربـت ، سرگشته شديم

  عشق آن رویت  در دلهای ما

   می زند صدجوانه تا بیایی

   از طلوع آن خورشید رویت

   این جهان گردد از شب رهایی

   در جمع  و تنـها ، بي تو غريبـيم               

   از  روي ماهت بــــي نصيبــــيم

  بر ما نظری کن

  محتاج توییم ما

  در راه قدومت

  جان را بدهیم ما

   فقر و ناله غم

   جورو ظلم و ستم

   گربیایی ندارد جا

   دراین عالم

حبيب ا... نبی اللهی

/ 0 نظر / 2 بازدید