بدان مادر

                                                                  مادر فلسطینی

نمی دانی گناهت چیست؟

که می غلتد به خون

آن کودک نازت

نمی دانی؟

عزیزت راگرفتی دربغل

تالحظه ی آخر

بیارامد،آرام

به دامانت!

نمی دانی؟

به چشمت اشک

ندای سینه ات ناله

وبغضی درگلومانده

ازاین درد،دردچندساله

نمی دانی گناهت چیست؟

نمی دانی؟

بدان مادر

مسلمانی،مسلمانی،مسلمانی.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید