ايرون منی

          دل بي تابم مي خواد

            تو رو من بازم ببينم

            خودت اين رو مي دوني

            توي غربت اسيرم

            تو رو مي زنه صدا

            تموم تارو پودم

            اون رو احساس مي كنم

            با همه ي وجودم

            اگه دورم وليكن

            تو توي قلب مني

            گل نرگس گل سوسن

            تو برام نسترني

            خودم اين رو مي دونم

            نيستم اينجا موندني

            يه روزي ميام ديگه

            تو اون ايرون مني

       

                                   حبیب ا... نبی اللهی

/ 1 نظر / 3 بازدید