پائيز

ديده ات را بگشا

روی پائيز قشنگ

درکنارپنجره

توببين اينهمه رنگ

بازی شيطنت آميز نسيم

توی شاخه های بيد ديدنی است

جيغ اينهمه پرستو دو به دو شنيدنی است

توی آن پياده رو

گوش کن صدای پا

خش خش برگ

پيچيده توی هوا

عشق وشوروزندگی

زمزمه آب روان

همه زيباست دراين

نم نم ريز باران

توی اين فصل

توی فصل ابر

فصل باران

فصل باد

بوی برگ

بوی باران

بوی خاک

از همه رنگ

باز کن پنجره را

روی پائيز قشنگ

حبيب ا...نبی اللهی

/ 1 نظر / 5 بازدید
darya

اين شعر هم مثل همه سروده های ديگتون قشنگ بود....