برنامه ریزی برای موفقیت

موفقیت چیزی است که هر مدیر ی دوست دارد به آن دست یابد و سازمانی موفق و به هدف دلخواه خودنایل می آید که مدیر آن درانجام وظایف و رسیدن به هدف سازمان مصمم و پابرجا بوده و به مسئله برنامه ریزی ها،نظارت وکنترل توجه خاصی معمول داشته و درجهت اجرای آنها تلاش نماید.بدون توجه به مسئله فوق هیچ مدیر و سازمانی قادر به دست یابی به نتیجه کاملا" مطلوب خودنخواهدبود.بدیهی است مدیر متعهد و دلسوز نقش سازمان خودرا درپیشرفت کشور و تعالی جامعه موثر دانسته و درانجام موارد فوق اهتمام می ورزد. چنین مدیری علاوه بررسیدن به اهداف سازمان،موجبات دلگرمی و پشتکاری کارکنان رانیز فراهم می نماید از این جهت برای برنامه ریزی اهمیت زیادی قائل می شود. زیرا برنامه ریزی نقش مهمی درانجام منظم کارها ایفاء نموده ورسیدن به هدف را آسان می نماید.عدم وجود برنامه موجب اتلاف وقت وانرژی وصرف هزینه های بیهوده می گردد هرچند عده ای علاقه به بی برنامگی وانجام کارها دراسرع وقت و باعجله را دارند و معتقدندکه بدینطریق درکارها تسریع صورت می گیرد اما نتیجه ای که به دست می آید این است که کارهای انجام یافته دارای عیب و نقص خواهدبود و خواه ناخواه درگوشه وکنار خطاها واشتباهاتی رخ می دهد که بعضی از آنها قابل اغماض و بعضی دیگر غیر قابل اغماض خواهد بود و نتایج نامطلوبی به بار خواهد آورد.مسئله برنامه ریزی را درهرکاری حتی امورات زندگی ازخرید مایحتاج گرفته تادیدو بازدید و مطالعه و غیره می توان بکاربرد.با این تفاوت که عدم وجود برنامه درمورد اخیر شخصی  است و لطمه ای که دراثر عدم رعایت آن وارد می شود.به شخص برمی گردد.اما درکارهای سازمانی خسارت وارده متوجه کل سازمان خواهد بود.درنتیجه به همین سادگی نمی توان برنامه ریزی رانادیده گرفت.نگاهی به پیشرفت و ترقی بعضی ازسازمانها فکر رامتوجه وجود یک برنامه منظم درآن سازمان می نماید. تمایل به برنامه ریزی نهایتا" علاوه برنفع خود به کل جامعه نفع خواهد رساند.باسردرگمی و بلاتکلفی و باری به هرجهت توفیقی حاصل نمی گردد.بی خبری ازکارفردا و هرچه پیش آیدخوش آید و کارامروز رابه فردا انداختن نتیجه آن همان سردرگمی و بلاتکلیفی و عدم پیشرفت است. دارابودن برنامه و انجام حتی درصدی از آن بهتراست از نداشتن برنامه . پس برنامه ریزی برای رسیدن به هدف که نهایتا" پس از انجام یک سری اقدامات اداری و اجرایی توسط نیروی انسانی با وسایل و امکانات و صرف هزینه و زمان بدست خواهد آمد ضروری است. بدیهی است که از مدیر انتظار نمی رود که به تنهایی به انجام و اجرای کلیه مسوولیت ها بپردازد بلکه می تواند با سازماندهی و هدایت و تفویض اختیار و تقسیم کار به افراد علاوه برتسریع درکارها موجب تقلیل هزینه ها و زمان اجراءگردد.تقسیم کاراز رکود و توقف کارها جلوگیری می نمایدو افراد به نسبت توانایی هایشان  بکارگرفته می شوند زیرا تقسیم کارفرصت بیشتری رادراختیار مدیر می گذارد.مدیر بایدنسبت به شناخت نیروها و کار و اهمیت و اولویت برنامه واقف گردد.تابتواند هرکاری را به فرد موردنظر باتوجه به توان و استعداد و کارآیی وی بسپارد و نهایتا" خودهدایت وکنترل راعهده دار شود.تجربه نشان داده است که تقسیم کار بعلت بکارگیری کلیه افراد سبب شناخت استعداد و توان آنها و امکان استفاده بهینه از آنها درمسوولیت های بالاتری گردیده است و افراد باتوجه به توان و استعداد خود درجایگاه مناسب خود قرارگرفته و دراین رابطه احساس مسوولیت بیشتری نموده اند.نظر به این که درسازمان علاوه برنیروی انسانی امکانات دیگری از قبیل ابزار، وسایل، ماشین آلات و بودجه نیز وجوددارد که هرکدام به نوبه خود مورد نیاز بوده و نقش مهمی دارند اما ازآنجاییکه نیروی انسانی ازاهمیت بیشتری برخورداراست می بایست جهت آموزش و آگاهی و بالابردن اطلاعات کاری و تامین نیازهای آنها توجه خاصی مبذول گردد.آموزش افراد بمنظور انجام بهتر و دقیق تروظایف لازم و موجب تسریع درکارها می گردد.بامشخص شدن مشاغل و حرفه ها، ماشین آلات و هدف شرایط لازم برای برنامه ریزی آموزشی و ایجاد کلاسهای موردنیاز فراهم خواهدگردید.با آموزش ، سطح دانش تئوری و عملی نیروی انسانی بالارفته و موجب جلوگیری ازرکود و ندانم کاری وخسارت می گردد.ضمنا" برای رساندن خسارات به حداقل، کنترل اقداماتی که درحال انجام می باشد نیز لازم است تا از انحراف جلوگیری گردد. بدینوسیله مدیر می تواند به نقاط قوت و ضعف هادسترسی یابد و دست به اقدامات اصلاحی جهت ازبین بردن نقاط ضعف بزند.باکنترل مطلوب و بطوراتفاقی درمقاطع مختلف زمانی می تواند نتیجه کار را بررسی و به معیار نزدیک نماید.عدم وجود کنترل و نظارت درکارهاموجب حیف و میل امکانات و بودجه و پایین آمدن کیفیت می گردد.هیچ مدیری حاضرنخواهدبود مشکلی درسازمانش وجودداشته باشدبلکه با برنامه ریزی جهت نیروها ، کار ، آموزش و استفاده ازامکانات و کنترل و نظارت و به حداقل رساندن مسایل و مشکلات سازمان خود را پویا و بهره وری آن را بالا می برد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید