چگونه مدیری هستید؟

 

      باگسترش سازمان ها وتنوع مشاغل وحرفه های متعدد،جذب نیروی انسانی مورد نیازوبکارگیری آن ها امری اجتناب ناپذیر وازاهمیت خاصی برخورداراست.ازاین نظر دیدگاه ودرنتیجه روش ونحوه برخورد مدیر بانیروی انسانی درکیفیت وکمیت ونتایج حاصله ودست یابی به اهداف و معیارهای تعیین شده موثر وکارساز است.

     از آنجاییکه دیدگاه ها درمدیریت متفاوت است وهرمدیری براساس دیدگاه،روش ونحوه خود بانیروی انسانی برخورد وآن ها را بکار می گیرد،لذا نتایج بدست آمده نیز تابع دیدگاه آن مدیر خواهدبود.اکنون سئوال این است که شما دارای چه دیدگاهی هستید وچگونه مدیری می خواهیدباشید؟

    اولین تصمیمی که دراین راستا بایداتخاذکنید این است که آیا ارائه خدمات(تولید)بیشتر،درکمترین مدت باکیفیت پائین مورد نظراست یا ارائه خدمات(تولید)کمتر،دردرازمدت باکیفیت بالاو یاهردو باکیفیت وکمیت بالا.

پس ازانتخاب یکی از سه مورد فوق،روش ونحوه برخوردتان رابا نیروی انسانی مشخص وتعیین کرده اید.حال انتخاب یکی ازروش های زیر به شما کمک می کند تامحیط کار ونتایج حاصله رابراساس خواسته ،تمایلات وانتظارات خود منطبق سازید.آیا می خواهید مدیری انسان گرا باشید یاتولیدگرا ویاهردو؟انتخاب بعهده شماست.گام نهادن درهرکدام ازاین راه ها ،مدیریت مدیریت شمارا به همان جهت سوق می داده ونتایج دلخواهتان رادربرخواهد داشت.

مدیرانسان گرا

     چنانچه خواستار تعالی انسان وتحقق اهداف سازمان دردراز مدت ،دائم وبامیل ورغبت کارکنان ودرحد قابل قبول می باشید به روابط انسانی پرداخته وهمانطوریکه دراکثر کتابهای مدیریت اشاره شده است باافراد چنین برخوردی داشته باشید:

 

1- برای آنها اهمیت وارزش قائل باشید2- آنهارا درجلسات وتصمیم گیری هاشرکت دهید3- به آنها اجازه اظهار نظربدهید4- درآنها احساس ارزشمندبودن رابوجودبیاورید5- به آنها بعنوان یک انسان نگاه کنید6- به آنها آزادی عمل بدهید7- آنهارامرتب موردتشویق فرادهید8- باارعاب وترس و وحشت درآنها تغییر بوجودنیاورید9- به آنها علاقه نشان دهید10- احتیاجاتآنهارابرآورده سازید11- با آنها باخوشرویی برخورد نمایید12- رضایت خودرادرمقابل انجام کارها نشان دهید13- کوشش درجهت شناخت آنها بنمایید14- ارتباط بیشتری با آنها برقرارکنید15- اطلاعات را به آنها منتقل کنید.

     با این دید وروش ،کارکنان ازمحیط کار راضی هستند واز شما هراسی ندارندودوری نمی جویند.بعداز اوقات اداری وکار نیز آثار رفتار شمادر زندگی روزمره آنها تاثیرمثبتی برجای گذاشته وسعی خواهندنموددرمسیرتان قرار بگیرند.با این عقیده که ازالطاف ومحسنات شمادر همه حال برخوردارباشند.

این گروه مدیران می دانند که موردتوجه وعلاقه کارکنان می باشند وآگاهی دارن که افراد غیرازنیازهای مادی دارای نیازهای دیگری مانند نیاز به احترام ،نیاز به محبت ونیاز به قدرومنزلت می باشند .چنین مدیری معتقد است که با اهمیت دادن به افراد وعلاقمندی به آنها وجلب رضایتشان ودادن آزادی وبه طور کلی پاسخگویی به نیازهایشان ،آنهارادرپیشبرد کار ونیل به اهدافف تشویق نموده وباارتباط تنگاتنگ ،تلاش ومساعی خودرا بیشتر به کارخواهند بست وراه برای پیشرفت وخدمات ارزنده هموار خواهندنمود.

مدیر تولیدگرا

     چنانچه خواستار تولید(خدمات)صرف وتحقق اهداف سازمان دراسرع وقت وموفقیت های مقطعی می باشید،تولیدگرایی راانتخاب وبه نفی موارد فوق وهرگونه روابط انسانی پرداخته وباافراد چنین برخوردی داشته باشید:

 1- برای آنها اهمیت وارزش قائل نباشید2-آنهارا درجلسات وتصمیم گیری هاشرکت ندهید3- به آنها اجازه هیچگونه اظهار نظری ندهید4- درآنها احساس ارزشمندبودن راازبین ببرید5- به آنها بعنوان یک ابزار نگاه کنید6- به آنها آزادی عمل ندهید7- آنهارامرتب موردتنبیه فرادهید8- باارعاب وترس و وحشت درآنها تغییر بوجودآورید9- به آنها علاقه نشان ندهید10- احتیاجات آنهارابرآورده نسازید11- با آنها باترشرویی برخورد نمایید12- رضایت خودرااز کارهای انجام یافته نشان ندهید13- کوششی درجهت شناخت آنها ننمایید14- ارتباط کمتری با آنها برقرارنمایید15- اطلاعات را به آنها منتقل نکنید.

با این دید وروش کارکنان ازمحیط کارناراضی هستند وازسایه شما نیزهراس دارندودوری می جویند.حتی بعدازاوقات اداری وکار نیز آثار رفتار شما درزندگی روزمره آنهاتاثیر منفی برجای گذاشته وسعی خواهند نموددرمسیرتان قرارنگیرند با این عقیده که چه بسا درآنجا نیز اعمال ورفتارشان مورد سرزنش وبازخواست شما واقع گردد.این گروه مدیران می دانند که مورد خشم ونفرت کارکنان واقع می گردند.شاید ازاین مسئله ابایی نداشته باشند وعواقب آن را پذیرا باشند اما از آنجاییکه افراد به منظور ادامه حیات به اشتغال نیازدارند ،عکس العملی دربرابر چنین رفتاری ازخودنشان نداده وبه انجام خواست ها وفراهم نمودن انتظارات مدیراقدام می نمایند.هرچند خصومت وانزار خودرانشان نمی دهند اما خلاقیت ونوآوری نیز در آنها ازبین می رود.به هرحال چنین مدیری معتقداست که با اهمیت دادن به افرادوعلاقمندی به آنها وجلب رضایتشان ودادن آزادی هیچگونه تلاش وهمکاری ازخودنشان نمی دهندوتنها ازاین طریق است که می توان آنهارا مجبور به اجرای فرامین وبه کار وادارنمود ومورد بهره برداری قرارداد.

مدیرانسان گرا- تولیدگرا:

     چنانچه خواستار اعتدال وانجام رساندن کارها وتحقق اهداف سازمان در حدبالایی می باشید باید هم انسان وهم خدمات(تولید)رامورد توجه قراردهید وباتلفیق و یابهره گیری از نقاط مثبت دونوع روش گذشته به اهداف وخواستهای خودنایل شوید وازخلاقیت ونوآوری افراد استفاده نمایید با افراد چنین برخوردی داشته باشید:

1- به آنها مسئولیت واختیارداده وکار بخواهید.2- آنها رادرتصمیم گیری ها شرکت داده وازتجربیاتشان برای انتخاب بهترین راه استفاده نمایید.3- ازافکار،ایده ونظریات مفید وسودمند آنها بهره گیری کرده ونتیجه مطلوب را بدست آورید4- باشرکت آنها دربرنامه ریزی ها وسهیم کردنشان درنتایج حاصله ایجادانگیزه نمایید5- به آنها بعنوان عضوموثر مسئولیت داده،نظارت وکنترل نماییدوازانحرافات آنها جلوگیری بعمل آورید تا به معیار نزدیک شوند6- بگذاریدتوانایی های خودرابه کارگیرندونقاط ضعف آنهارا با آموزش برطرف نمایید7- درمواردمثبت آنهارا تشویق ودرموارد منفی تنبیه نمایید8- باروشهای مناسب به تغییر قالبهای ادراکی آنها بپردازید9- با ایجادانگیزه مثبت زمینه همکاری ،تشریک مساعی واعتمادبه نفس درآنها بوجود آورید10- درصورت تلاش آنها ،احتیاجات رابرطرف وتسهیلات لازم رابرای آنها فراهم سازید11- باخوشرویی وارتباط ،علل وانگیزه بی تفاوتی ،کم کاری ،دلسردی وبی علاقگی آنهارا کشف ودررفع آن بکوشید12- هنگام انجام کارهای مفید،رضایت خودوهنگام انجام کارهای غیرمفید،عدم رضایت خودرانشان دهید13- درجهت شناخت آنها کوشش وافری بنمایید14- تماس مداوم روزانه یاهفتگی دروقت معین با آنها جهت دریافت گزارش واطلاع ازفعالیتهاو مشکلاتشان داشته باشیدوراهنمایی های لازم را بنمایید15- اطلاعات لازم راجهت آگاهی به منظور انجام صحیح کار به آنها منتقل وهدف را مشخص نمایید.

     بدیهی است که تلفیق دوروش گذشته ودرنظرگرفتن نقاط مثبت موجبات ازبین رفتن نقاط منفی فراهم می گردد.درنتیجه اگرتاامروز نا آگاهانه یکی ازدیدگاه وروشهای اول ودوم راداشته اید وبجز گرفتاری ودردسر چیزی عایدتان نشده است بیایید تغییرروش داده وروش سوم راانتخاب وآزمایش کنید ونتایج راموردبررسی قراردهید.چنانچه توفیقی بدست نیاوردید این رابدانید که چیزی راهم ازدست نداده اید.  

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
چهار خواهر

خوشم مياد که اطلاعاتت انقدر بالاس که هر چی بخوای توی وبلاگت پيدا ميشه...ای ول...موفق باشی.

ثريا

سلام دوستان عزیز یه خبر مهم که شاید فقط یک بار گفته شود. سایت شفای نورانی و طب مکمل راه اندازی شده و پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشکلات شماست. اگر خود و عزیزانتان را دوست دارید در آنها ثبت نام کرده تا بتوانید در همایشهای رایگانش استفاده کرده و تحول درونی خود را که نتیجه اش آرامش درون و بیرون شماست نظاره گر باشید www.shafaa.com www.tebemotaali.com