شانه تو

بيا بنگر به اين ديوانه ی تو

اسير دام تو آن دانه ی تو

در اين بستان پر گل نازنينم

نديده مثل تو پروانه ی تو

ندارم نامه ای خط و نشانی

که آيم من به سوی خانه ی تو

به رويا ديدمت با خاطری خوش

شدم همدم نه آن بيگانه ی تو

کنارم با لبی خندان و پر مهر

بديدم آن رخ دوستانه ی تو

دويديم ما به شادی تا رسيديم

به آن دريا ، پری کاشانه ی تو

به روی ساحل دريای آبی

سرم آرام گرفت بر شانه ی تو

ح/ن

/ 0 نظر / 2 بازدید